ETİK ÇALIŞMA KURALLARI

 

Etik Çalışma Kuralları, önemli davranış ilke ve kurallarını içermektedir. Bu ilke ve kurallar yalnızca günlük iş yaşamımızda değil, stratejik planlama ve karar verme süreçlerinde de bizlere rehberlik etmektedir. Bu Etik Çalışma Kurallarında, gerekli durumlarda ilgili yerel yasalara ve standartlara göre değişiklik yapılabilir.

Etik Çalışma Kuralları değişime açık bir dokümandır. Yasalarda ve ekonomik koşullarda meydana gelen ve dünyanın her yerinde faaliyet şekillerimizi etkileyen değişikliklere göre düzenli olarak geliştirilmekte ve uyarlanmaktadır.

Bu ilkeleri dikkate alarak, vizyon ve değerlerimizin temeli olan Etik Çalışma Kurallarını gözden geçirdik. “Vizyon ve Değerler”, ABA AUTOMOTİVE ‘in benimsediği ve taahhüt ettiği temel ilkeleri içermektedir.

ABA AUTOMOTİVE ‘in etik kurallara ve yasalara riayet eden bir şirket olarak imajı ve itibarı, iş hayatımızdaki günlük davranışlara da bağlıdır ABA AUTOMOTİVE ‘in çalışanları olarak yasa ve yönetmeliklere uymamız, çıkar çatışmalarından kaçınmamız, şirket varlıklarını korumamız ve faaliyet gösterdiğimiz çeşitli ülkelerde ve kültürlerde geçerli yerel adetleri, gelenekleri ve görgü kurallarını dikkate almamız ve bunlara saygı göstermemiz gerekmektedir. ABA AUTOMOTİVE bünyesindeki sorumluluklarımızı yerine getirirken, etik kurallardan ödün veremeyiz. Uygunsuz davranışlar, asla ABA AUTOMOTİVE ‘in menfaatine olamaz.

Sormak istediğiniz sorular varsa ya da alınan bir karardan veya davranış şeklinden rahatsız iseniz, konuyu ABA AUTOMOTİVE deki yöneticinize bildirin. Tavsiye alın. Ancak en önemlisi, Etik Çalışma Kurallarına uygun davranın ve başkalarının bu kuralları ihlal etmesine asla göz yummayın. Bizi dış dünyaya tanıtanın değerlerimiz olduğunun bilincinde olmalıyız. Bu nedenle ABA AUTOMOTİVE ‘in imajı ve itibarı sizlere emanettir, hem de her an.

Ergene- Tekirdağ 2018

ABA AUTOMOTİVE – Ahmet BULUT

 

İÇİNDEKİLER

ETİK ÇALIŞMA KURALLARI ii

 1. KANUNLARA VE SOSYAL NORMLARA UYMA.. 1
 2. ABA AUTOMOTİVE ’IN KURUMSAL ITIBARI KONUSUNDA BIREYSEL SORUMLULUK DUYMA 1
 3. İNSANLARA SAYGI DUYMA.. 1
 4. EMNİYET, SAĞLIK, ÇEVRE.. 2
 5. ÇIKAR ÇATIŞMALARINDAN UZAK DURMA.. 2

İş Ilişkileri 2

 1. İŞ ORTAKLARI, RESMİ GÖREVLER VE DİĞER TEMSİLCİLER İLE İLİŞKİLER.. 3

Teşvik, Hediye ve Küçük Armağan Alma ve Verme. 3

Onay. 4

Kara para aklama. 4

 1. PAZAR VE REKABET ANLAYIŞI 4

Rakiplerle İlişki Ve Etkileşimler. 4

Müşteri İlişkileri 5

Piyasa hakimiyetinin suistimali 5

 1. ŞIRKET VARLIKLARININ VE REKABET AÇISINDAN HASSAS BILGILERIN KORUNMASI 5

Gizli Bilgilerin Saklı Tutulması 6

 1. SÖZLEŞME RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ 6
 2. ŞİRKET İÇİ BİLGİLERİN KORUNMASI 6
 3. MAİL BİLGİLERİN GÜVENİLİRLİĞİ 6

Raporlama Sistemi 6

Muhasebe usul ve uygulamaları 7

 1. İHLALLERİN BİLDİRİLMESİ, CEZA VE YAPTIRIMLAR.. 7

Tavsiye. 7

İhlallerin Bildirilmesi 7

Misilleme Yapma. 7

 1. ÇALIŞMA ETİĞİ 8

Çocuk İşçilik. 8

İşe Alım.. 8

Çalışanların Bilinçlendirilmesi 8

Çalışma Saatleri 8

Ücretler ve Ödemeler. 8

Ayrımcılık. 8

İletişim: 9

Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi 9

Zorla ve Zorunlu Çalıştırma. 9

İş Sağlığı ve Güvenliği 9

Eğitim.. 9

 

 

 

 

1.    KANUNLARA VE SOSYAL NORMLARA UYMA

İyi bir kurumsal vatandaş olmak için biz ABA Automotive çalışanlarının, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki tüm ilgili yasalara, kurallara ve yönetmeliklere uyması, yerel geleneklere ve sosyal normlara saygı duyması gerekmektedir. Aksi halde ABA Automotive’in kurumsal itibarı ciddi şekilde zarar görebilir ve başka olumsuz sonuçlar meydana gelebilir.

 1. ABA AUTOMOTİVE ’IN KURUMSAL ITIBARI KONUSUNDA BIREYSEL SORUMLULUK DUYMA

ABA Automotive ’in dışarıdan bakıldığında görünüşü, ABA Automotive içinde görevi ne olursa olsun tüm çalışanların bireysel davranışları ve eylemleri ile şekillenmektedir. Bunun sonucunda, tek bir kişi bile yanlış davranışta bulunsa, ABA Automotive’in itibarı ciddi zarar görebilmektedir. Bazı durumlarda en uygun davranışın ne olacağına karar vermek için kişisel tutarlılık ve sorumluluk duygusu bizlere yardımcı olmaktadır. Kendimize her zaman aşağıdaki soruları sormalıyız:

 • Davranışım veya kararım hem ilgili yasalara, standartlara ve normlara, hem de ABA Automotive’in değerlerine ve standartlarına uygun mu?
 • Davranışlarım ve kararlarım her türlü kişisel çıkar ve menfaat çatışmasına yol açmayacak şekilde mi?
 • Kararım kamuoyu kararı ve toplum vicdanına uygun mu?
 • Davranışlarımla ABA Automotive’in yüksek etik ve yasal standartlara sahip kurum itibarına katkıda bulunuyor muyum?
 1. İNSANLARA SAYGI DUYMA

ABA Automotive’in sürekli başarısı, ABA Automotive çalışanlarının çeşitli yeteneklerini ve enerjilerini geliştirmeye ve kullanmaya verdiğimiz öneme bağlıdır. Çalışanlar ve işe alınacak adaylar, eşitlik ve adalet ilkelerine göre değerlendirilir. ABA Automotive çalışanlarının işe alınması, ücretleri ve terfileri, tüm ilgili yasalara ve yönetmeliklere uygun şekilde yapılır.

Karşılıklı saygı, teşvik ve takım çalışması ortamı oluşturmak için çaba gösteriyoruz. İletişimde açıklık, öğrenmede süreklilik ve çeşitlilik ola- nalları tartan paylaşımcı bir ortama önem veriyoruz. Tüm bunlar hem günümüzde hem de gelecekte gücümüzün kaynağını oluşturuyor. Amacımız, yetenekli ve yüksek motivasyonlu kişileri cezbeden ve elinde tutan bir çalışma ortamı oluşturmak ve ne kadar farklı ya da benzer olurlarsa olsunlar tüm potansiyellerini kullanmaları için onlara yardımcı olmaktır.

Her birimiz yüksek performansı ve mükemmelliği ödüllendiren ve ayrıca güven ve saygı iklimi de içeren bir iş ortamı oluşturmakla sorumluyuz, bu da verimli bir çalışma ortamı anlamına gelmektedir. Ayrıca tüm çalışanlarımız,  müşterilerimiz,  hizmet sağlayıcılarımız ve tedarikçilerimizin kişisel haysiyetlerine saygı duyma ve bireysel haklarını koruma yükümlülüğünü de üstleniyoruz.

ABA Automotive, tüm çalışanlarının, müşterilerinin,  hizmet sağlayıcılarının ve tedarikçilerinin bu prensiplere uymasını beklemektedir.

 1. EMNİYET, SAĞLIK, ÇEVRE

İnsanların, çevrenin ve kaynakların korunması, uzun zamandır temel değerlerimiz arasında yer almaktadır. ABA Automotive, sürdürülebilir ve sosyal açıdan sorumlu gelişmeye; sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları oluşturma ve güvenlik, sağlık ve çevre koruma alanlarında sürdürülebilir ilerleme ilkelerine her zaman sadık kalmış olup, kalmaya devam edecektir.

Her birimiz özellikle,

 • Faaliyetlerimizi güvenli şekilde yürütmeli ve işyerlerimizin güvenli olmasını sağlamalıyız.
 • Kazalar, faaliyetlerdeki aksamalar, tehlike içeren koşulları fark eder etmez derhal ilgili departmana bildirmeliyiz; böylece zararı en aza indirmek ve sorunu çözmek için gereken önlemler derhal alınabilecektir.
 1. ÇIKAR ÇATIŞMALARINDAN UZAK DURMA

Çalışanlarımız ve işbirliği yaptığımız kişilerin en yüksek etik standartlara uygun hareket etmesi gerekmektedir. Şahsi menfaatler ile ABA Automotive’in menfaatleri kesinlikle ayrı tutulmalıdır. Bu nedenle, tüm çalışanlar kendi kişisel menfaatleri ile ABA Automotive’in menfaatleri arasında çatışmaya yol açabilecek durumlardan kaçınmalıdır. ABA Automotive çalışanları, mevcut veya potansiyel müşteriler, tedarikçiler ve rakipler ile ilişkilerinde mutlaka ABA Automotive’in menfaatlerini koruyacak şekilde davranmalı ve asla kişisel menfaat amacı taşımamalıdır.

Özellikle de aşağıda belirtilen durumlarda çıkar çatışmaları meydana gelebilir:

İş Ilişkileri

 • Çalışanlarımızdan birinin kendisinin, bir akrabasının ya da bir arkadaşının doğrudan veya dolaylı şekilde önemli bir hisse payı bulunan bir şirket ile iş ilişkileri.
 • Çalışanlarımızdan birinin bir akrabasının ya da bir arkadaşının mali menfaati bulunan belirli bir işlemin veya mali menfaatinin bulunduğu bir şirket ile iş yapılması.
 • Eski çalışanlarımızla ya da bir çalışanımızın arkadaşları veya akrabaları ile yapılan işlemler.

Böyle bir çıkar çatışması olasılığı bulunan durumlarda konuyu amirinize bildirmeniz ve ABA Automotive’in bu konuda karar vermesini beklemeniz gerekmektedir.

 1. İŞ ORTAKLARI, RESMİ GÖREVLER VE DİĞER TEMSİLCİLER İLE İLİŞKİLER

ABA Automotive piyasadaki konumunu yenilikçi ürünlerinin ve hizmetlerinin kalitesi ve değeri ile güçlendirmektedir. Kararlarımızı bilinen ekonomik kriterlere dayanarak ve ilgili yasalara, standartlara ve normlara uyarak veriyoruz.

Başkaları ile iş ilişkilerimizde dürüst davranıyoruz; tüm ilgili rüşvet ve yolsuzluk yasalarına ve yönetmeliklerine riayet ediyoruz; çıkar çatışmalarından ya da çıkar çatışması izlenimi uyandırabilecek durumlardan kaçınıyoruz.

Teşvik, Hediye ve Küçük Armağan Alma ve Verme

Başkalarının güvenini kazanmak ve uzun süreli ilişkiler kurmak için, kişisel menfaatler ile ABA Automotive’in menfaatleri arasında bir çatışma olduğu izlenimini uyandırabilecek durumlardan dahi kaçınmamız gerekmektedir. ABA Automotive çalışanları olarak kişisel bağ, yükümlülük veya taahhüt meydana gelmeyecek şekilde davranma sorumluluğunu üstleniyoruz. Hediye veya diğer türlü menfaat ve teşviklerin kararlarımızı ve faaliyetlerimizi etkilemesine izin vermemeliyiz. Böyle bir hediye verme veya kabulü, ABA Automotive i yasal risklere maruz bırakabileceği gibi, müşteri ilişkilerimize ve kurumsal itibarımıza zarar verebilir.

Bu amaçla, ABA Automotive çalışanları, görevlerini yerine getirirken doğrudan ya da dolaylı şekilde etik kurallara aykırı teşvikler veya ödüller talep edemez, kabul edemez, teklif edemez ya da veremezler. Bu kural hem kişiler, hem şirketler hem de resmi makamlar için geçerlidir. Özellikle de yurt içinde veya yurtdışında, resmi görevlilere asla teşvik edici mahiyetteki bir şey teklif edilemez veya verilemez. Bu kural her türlü küçük hediye, fayda, hediye, ödeme veya diğer türlü menfaat için geçerlidir. Bu kuralın tek istisnası, genelde kabul edilen gelenekler doğrultusunda yerel adetlere uygun şekilde değeri az küçük hediyelerin veya promosyon malzemelerinin bazı zamanlarda dağıtılmasıdır.

Ayrıca yasalara uygun olmaları ve değerlerinin az olmaları koşulu ile konukseverlik ikramları ve diğer türlü ikramlar kabul edilebilir. İşimiz ile ilgili kararlar üzerinde etkili oldukları kuşkusunu uyandırmamak için, bu tür hediyelerin ve ikramların değeri ve bunların yerel adetlere ve geleneklere uygun olup olmadığı saptanırken kesin standartlara uyulmalıdır.

Onay

Eğer çalışanlarımız bir hediye veya ikram teklif etmeye niyetli ise ve bunun işimiz ile ilgili bir kararı etkileyebileceğine ilişkin en küçük bir kuşkusu bile varsa, alıcıdan bu hediye veya ikram için kendi yöneticisinden onay almasını istemelidir. Eğer alıcı bu isteği reddederse, hediyeyi uygunsuz bulduğu anlaşılmalıdır.

Aynı şekilde, ABA Automotive çalışanları da, kendilerine teklif edilen bir hediye veya ikram ile ilgili olarak kuşku duymaları halinde, kendi yöneticilerinden onay almalıdır.

Kara para aklama

ABA Automotive çalışanları, para aklama ile ilgili ülke içindeki veya yabancı yasaları veya yönetmelikleri ihlal edecek faaliyetlerde tek başlarına ya da başkaları ile birlikte bulunamaz. Bir para transferi işleminin uygun olup olmadığından kuşkulanılması halinde, konu mümkün olduğunca kısa sürede ilgili finansman bölüme danışılmalıdır.

 1. PAZAR VE REKABET ANLAYIŞI

ABA Automotive ve çalışanları, adil rekabet ilkelerine kayıtsız şartsız uyacak olup, ABA Automotive’in faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli tekelleşmeyi önleme ve adil rekabet yasalarına riayet edecektir.

Hukuki değerlendirmelerin doğruluğu, ilgili yasalara ve her işlemin türüne bağlıdır. Bu nedenle kuşku duyulan durumlarda şirket avukatına başvurulmalıdır. Örnek olarak, aşağıda açıklanan durumlar, genelde rekabet yasalarını ihlal etmektedir.

Rakiplerle İlişki Ve Etkileşimler

Rekabeti kısıtlamak ya da sınırlamak amacıyla ya da bu sonucu doğurabilecek şekilde rakiplerle anlaşma yapmak veya işbirliğine girmek yasaktır. Bu yasak kapsamına fiyat, satış koşulları, üretim veya satış kotalarını sabitlemek veya belirlemek, müşteri, bölge, pazar veya ürün portföyünü paylaşmak veya tahsis etmek de dâhildir. Bu tür rekabeti kısıtlayıcı anlaşmaları sadece resmen yapmak değil, gayri resmi görüşmeler veya sözlü centilmenlik anlaşmaları yaparak koordineli davranmak da yasaktır.

Rakiplerle görüşmelerde hâlihazırda veya gelecekte pazarda nasıl davranacağımızı belirten veya ima eden bilgilerin verilmemesine çok dikkat edilmelidir. Bu nedenle, rakiplerle görüşmeleri içeren ortak bir faaliyete katılmadan önce mutlaka şirketimizin avukatlarından birine danışılmalıdır. Halen geçerli veya gelecekte geçerli olabilecek fiyat, kâr oranı, maliyet, pazar payı, dâhili özel uygulamalar, satış koşulları, müşterilere ilişkin bilgiler veya satıcılara ilişkin bilgiler, rakiplerden alınmamalı veya rakiplere bildirilmemelidir.

Müşteri İlişkileri

Müşteriler, tedarikçiler, patent veya lisans sahipleri ile ilişkiler, ilgili yasalarda belirtilen bir dizi adil rekabet kuralına tabidir. ABA Automotive çalışanları, bu yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak müşterilerin fiyat saptama özgürlüğünü kısıtlayacak ya da kendi iş ortakları ile tedarik ilişkilerini olumsuz etkileyecek (coğrafi, kişisel veya maddi kısıtlamalar) hareketlerde bulunamaz. ABA Automotive çalışanları, yasa dışı bağlantı veya tekrar satış düzenlemelerini teşvik edemez.

Piyasa hakimiyetinin suistimali

Bazı ürünlerdeki pazar konumuna bağlı olarak, ABA Automotive bir takım özel kurallara uymak zorundadır. Örnek olarak, ABA Automotive’in hâkim konumda olduğu bir pazarda, ortada makul bir gerekçe bulunmadığı halde müşterilere farklı muamele yapılırsa, satış yapmaktan kaçınılırsa, makul olmayan satış/satın alma fiyatları ve koşulları bildirilirse ya da ayrıca özel bir inceleme yapılması için makul gerekçe bulunmadan bağlantılı işlem yapılırsa, piyasa hâkimiyeti suistimal edilmiş sayılabilir.

Hem piyasa hâkimiyeti teriminin anlamı, hem de uygun davranış sınırları, ilgili işleme göre değişmektedir

 1. ŞIRKET VARLIKLARININ VE REKABET AÇISINDAN HASSAS BILGILERIN KORUNMASI

 

Tüm çalışanlarımız, kendi faaliyet alanları kapsamında ABA Automotive’in maddi ve gayri maddi varlıklarını korumakla sorumludur. Fiziksel veya maddi varlıklar arasında şirketimizin ürünleri, makineleri, tesisleri, motorlu araçları, bilgisayarları, yazılımları, banka hesapları, hisse senetleri, kredi kartları, dosyaları ve diğer türlü kayıtları bulunmaktadır. Gayri maddi varlıklar arasında çalışanların veya ABA Automotive namına çalışan kişilerin geliştirdiği ve kamuoyuna ilan edilmemiş bilgiler (örnek olarak ticari sırlar, know-how, sınai mülkiyet hakları, teknolojiler ve diğer değerli, önemli ve bu nedenle korunması gereken bilgiler) bulunmaktadır. Tedarikçiler, müşteriler ve diğer iş ortaklarının verdiği bilgilerin de korunması gerekmektedir.

Bu bağlamda, Bilgi Teknolojileri (IT) güvenliği önemli bir rol oynamaktadır. Tüm çalışanlar, bilgi sistemlerini sadece etik kurallara, yasalara ve nezaket kurallarına uygun şekilde kullanmalıdır.

 

Gizli Bilgilerin Saklı Tutulması

Çalışanlar, ABA Automotive ile ilgili ve kamuoyuna ilan edilebilmesi için özel olarak onay verilmemiş tüm bilgileri gizli tutmak zorundadırlar.

Gizli dâhili bilgilerin (örnek olarak iş stratejileri, araştırma sonuçları veya dâhili raporların içerikleri) ABA Automotive bünyesinde veya dışında yetkisiz kişilere açıklanması yasaktır. Bu yasak kapsamına çalışanların üçüncü şahıslardan aldıkları gizli bilgiler de dâhildir. Eğer göreviniz gereği üçüncü şahıslara belirli bazı gizli bilgileri açıklamanız gerekiyorsa, amirinizden özel izin almanız gerekir. Bu durumda bir gizlilik anlaşmasının tanzim edilmesi, ABA Automotive avukatlarından biri tarafından onaylanması ve bilginin verileceği üçüncü şahıs tarafından da imzalanması gerekmektedir.

Gizli sayılan ve kamuoyuna ilan edilmesine izin verilmeyen bilgileri ABA Automotive’deki görevleri kapsamında öğrenen çalışanlar, bu bilgileri kendilerinin veya başkalarının kişisel menfaati için kullanamazlar.

 1. SÖZLEŞME RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ

 

ABA Automotive, sözleşme imzaladığı taraflara karşı sorumluluğuna büyük önem vermektedir. Yanlış anlamaları ve istenmeyen sonuçları önlemek adına, ABA Automotive’in anlaşmalar ve sözleşmeler tanzim etmekle sorumlu tüm çalışanların bunları imzalamadan önce ilgili akdi görev ve koşullar ile bunların yol açabileceği riskleri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

 1. ŞİRKET İÇİ BİLGİLERİN KORUNMASI

 

Şirket içi bilgiler, sadece görevleri gereği bunları bilmesi gereken ve bu bilgilere ilişkin yasal yükümlülüklerini bilen kişilere verilebilir. Bu kuralın ihlal edilmesi halinde para ve hapis cezası verilebilir.

 1. MAİL BİLGİLERİN GÜVENİLİRLİĞİ

Çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın, toplum ve resmi makamların güvenini ve saygısını sürdürmek için, mali tablolarımızın her zaman doğru olması ve gerçeği yansıtması gerekmektedir.

Raporlama Sistemi

ABA Automotive dışındaki kurumlara verilecek tüm kayıtlar ve raporlar, zamanında ve tüm ilgili yasalara ve yönetmeliklere uygun şekilde tanzim edilmelidir.

 

Muhasebe usul ve uygulamaları

ABA Automotive’in varlıkları, mali işlemleri, faaliyet pozisyonları ve nakit akışları, yürürlükteki yasalara ve uluslararası kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun ve doğru şekilde kaydedilmelidir ve şirketin muhasebe kayıtlarında ve üçüncü şahıslara verilen belgelerde tam ve doğru olarak gösterilmelidir. Faaliyetlerimiz, etkinlik gösterdiğimiz her ülkede geçerli yasalara ve yönetmeliklere uygun şekilde yapılmalıdır. ABA Automotive çalışanları olarak bizler, doğru işleri yapma ilkesine bağlı kalmalıyız.

 1. İHLALLERİN BİLDİRİLMESİ, CEZA VE YAPTIRIMLAR

İşbu Etik Çalışma Kurallarında belirtilen hususlar, ABA Automotive kurumsal kültürünün temel unsurlarıdır. Ancak bu doküman, ABA Automotive’in belirli bir davranış modelini benimsediği şeklinde yorumlanmamalıdır. ABA Automotive çalışanları olarak bizler, herhangi bir yasayı ihlal eden çalışana, bu Etik Çalışma Kurallarına ya da diğer şirket politikalarına tabi olsunlar ya da olmasınlar, cezalandırılabileceğini veya işten çıkarılabileceğini biliyoruz. ABA Automotive yöneticileri, kendi alanlarında tespit edilen bir usulsüzlüğün, kendilerinin yetersiz denetimleri nedeni ile oluştuğu şeklinde bir şirket kanaati oluştuğu takdirde cezalandırılabilirler.

Tavsiye

ABA Automotive, çalışanlarına yasaları, işbu Etik Çalışma Kurallarını ve şirketin diğer politikalarını ihlal edebilecek durumlardan kaçınmaları için gereken bilgileri ve eğitimi vermektedir. Ancak çalışanlar emin olmadıkları durumlarda kendi yöneticilerine veya İnsan Kaynakları bölümlerine danışabilirler.

İhlallerin Bildirilmesi

Yasalara, işbu Etik Çalışma Kurallarının veya ABA Automotive’in diğer politikalarının ihlal edildiğini fark ederseniz konuyu yöneticinize, insan kaynakları departmanına, denetim yetkilisine bildirmeniz gerekmektedir.

Bu tür bildirimler, yasalara uygun şekilde yapılmalıdır. Başka bir kişi hakkında kasıtlı olarak yanlış/yalan beyanda bulunan kişiler suç işlemiş sayılırlar.

Misilleme Yapma

Şirket, böyle bir ihlali bildiren çalışanlarını işten çıkarmayacak, kariyerini olumsuz yönde etkileyecek bir davranışta bulunmayacak, açığa almayacak, taciz etmeyecek veya başka türlü şekilde ayrımcılık uygulamayacaktır. ABA Automotive, çalışanların bu tür ihlalleri bildirmesini önlemeye yönelik girişimlere de kesinlikle izin vermeyecektir.

 1. ÇALIŞMA ETİĞİ

ABA Automotive sosyal sorumluluk ve etik değerler politikası, şirket-içi ilişkilerin düzenleyerek hizmet kalitesinin arttırılmasını; kaynakların etkin kullanımı; haksız rekabetin oluşmasının önlenmesi; çalışanlarla olan ilişkilerin düzenlenmesi ve çalışanların aralarındaki ilişkiyi de göz önüne alarak düzlemesi; konularında etkinliğin ve verimliliğin arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. Şirket faaliyetleri, Yönetim Kurulu’nca hazırlanmış olan etik ilke ve kuralları çerçevesinde yürütülür.

Çocuk İşçilikÇocukların sağlıklı gelişimi için ve eğitim hakkına duyulan saygı çerçevesinde 18 yaşından küçük çalışan bulundurmamayı, genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi,

 

İşe Alım: Şirketin etik kriterlerinin sürekliliğini sağlamak için işe alımda personelin seçiminin teknik, mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul edileceğini, işe alım aşamasından başlayarak aşağıda belirtilen ayrımcılık ve taciz-kötü muamelenin engellenmesi politikalarının geçerli olduğunu,

 

Çalışanların BilinçlendirilmesiSosyal uygunluğun temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak işe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde çalışanların özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirilerek çalışanların bilinç düzeyinin artırılmasını,

 

Çalışma SaatleriVerimli çalışma ve insan haklarına duyulan saygı sebebiyle çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olmayı,

 

Ücretler ve ÖdemelerÇalışanların yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum ücret olarak asgari ücreti esas alarak; asgari ücret altında ücret olmamasını, fazla mesai ücretlerinin yasanın öngördüğü şekilde ilaveler yapılarak ödenmesini,

 

Ayrımcılık: Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak; işe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliye ayırma söz konusu olamayacağını,

 

İletişim: Başarının sağlıklı iletişimden geçtiği inancıyla çalışanların kendi aralarında ve yöneticiler ile bağlantılarını sürekli canlı tutmaya, çalışan ve yöneticiler arasında iyi ilişkileri oluşturmaya ve bu ilişkilerin sürekliliğini sağlamaya yönelik uygulamaları yürütmeyi,

 

Taciz ve Kötü Muamelenin ÖnlenmesiÇalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmamasını sağlamayı,

 

Zorla ve Zorunlu ÇalıştırmaSözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olmasını,

 

İş Sağlığı ve GüvenliğiTüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul edip, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul etmeyi,

Tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yerel kanun, yönetmelik ve şartlara ABA Automotive ’in standartlarını ve kurallarını da dikkate alarak uymayı, tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına uygun olarak çalışabilecekleri bir iletişim ortamı yaratmayı ve bu konuda yapılan çalışmalar konusunda bilinçlendirmeyi, kurumumuzun faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirleyip bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutmayı,

Eğitim: Çalışanların yaptıkları işler ile ilgili deneyim ve tecrübeleri şirketin genel seviyesini belirler. Bu mantıkla çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırma, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için şirket içi veya şirket dışı eğitimler düzenlemeyi, düzenlenen eğitimler ile çalışanların gelişimi dolayısıyla şirketin sürekli gelişimini sağlamayı,  taahhüt eder.

Copyright © 2010-2024 ABA Automotive All rights reserved.