SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

ABA Automotive sosyal sorumluluk ve etik değerler politikası, şirket-içi ilişkilerin düzenleyerek hizmet kalitesinin arttırılmasını; kaynakların etkin kullanımı; haksız rekabetin oluşmasının önlenmesi; çalışanlarla olan ilişkilerin düzenlenmesi ve çalışanların aralarındaki ilişkiyi de göz önüne alarak düzlemesi; konularında etkinliğin ve verimliliğin arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. Şirket faaliyetleri, Yönetim Kurulu’nca hazırlanmış olan etik ilke ve kuralları çerçevesinde yürütülür.

  • İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.

 

  • ABA Automotive, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.

 

  • ABA Automotive, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz

 

  • On sekiz yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır.

 

  • ABA Automotive, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.

 

 

  • Sosyal uygunluğun temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak işe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde çalışanların özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirilerek çalışanların bilinç düzeyinin artırılmasını,

 

  • Çalışanların yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum ücret olarak asgari ücreti esas alarak; asgari ücret altında ücret olmamasını, fazla mesai ücretlerinin yasanın öngördüğü şekilde ilaveler yapılarak ödenmesini,

 

  • Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.

 

  • Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul edip, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul etmeyi,

 

Yukarıda belirtilen ilkelerimizin uygulanacağını, sürekliliğin sağlanacağını, ABA Automotive de kurulmuş ve uygulanmakta olan kalite yönetim sistemimizin denetim altında tutulacağını taahhüt ederiz.